Terms & Conditions

Toepassingsgebied
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes opgesteld door en overeenkomsten aangegaan door Boil Agency Bv (BE0776.448.871), met maatschappelijke zetel te Eiermarkt 13, 2000 Antwerpen. Hierna genoemd ‘Leverancier’.
1.2. Aankoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk door de Leverancier aanvaard.

Totstandkoming van de Overeenkomst
De Overeenkomst tussen de Leverancier en de Opdrachtgever komt tot stand wanneer de Opdrachtgever een opgemaakte offerte aanvaardt door ondertekening, al dan niet digitaal, door elke andere bevestiging door de Opdrachtgever of na het verzoek van de Opdrachtgever om de werkzaamheden te starten. Offertes zijn 30 dagen geldig.

Inspanningsverbintenis
3.1. De verbintenissen aangegaan door de Leverancier betreffen inspanningsverbintenissen. Termijnen zijn dan ook steeds indicatief.
3.2. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de correcte en tijdige aanlevering van informatie, medewerking en input aangaande de door de Leverancier te leveren of geleverde diensten en werken.

Duur en beëindiging van de Overeenkomst
4.1. Elke Overeenkomst heeft een variabele duurtijd die bij opstart wordt bepaald, maar is opzegbaar bij elke milestone die we in het project inbouwen.
4.2. Elke Overeenkomst wordt van rechtswege beëindigd in geval van faillissement van één van de partijen. Reeds gepresteerde diensten blijven echter opeisbaar.

Beroep op derden
5.1. Voor bepaalde diensten werkt de Leverancier samen met gespecialiseerde partners (o.a. voor hosting). Een beschrijving van de garanties en de aansprakelijkheid van deze partners zijn opvraagbaar.
5.2. Op vraag van de Opdrachtgever kan de Leverancier het beheer overnemen van diensten of software die door een derde partij werden geleverd of ontwikkeld. De Leverancier kan nooit verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor eventuele fouten die door deze derde partij worden begaan.
5.3. Op vraag van de Opdrachtgever kan de Leverancier zijn oplossingen koppelen aan andere systemen beheerd door de Opdrachtgever of een derde partij. De Leverancier kan nooit verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor onbeschikbaarheid van of fouten direct of indirect veroorzaakt door dergelijke externe systemen.

Oplevering
6.1. De diensten met betrekking tot softwareontwikkeling en design worden als voorlopig opgeleverd en aanvaard beschouwd zodra ze aan de Opdrachtgever voor testen of revisie worden aangeboden. Deze voorlopige aanvaarding wordt zonder schriftelijk tegenbericht na 6 weken definitief, hetgeen inhoudt dat bijkomende wijzigingen door de Leverancier additioneel in regie zullen worden gefactureerd.

Aansprakelijkheid
7.1. De Opdrachtgever dient de toepasselijke wettelijke bepalingen en eventuele contractuele verplichtingen te respecteren, en vrijwaart de Leverancier voor alle directe en indirecte schade en kosten veroorzaakt door eventuele inbreuken begaan door de Opdrachtgever, alsook aanspraken van derden. Deze vrijwaring blijft ook na de beëindiging van de Overeenkomst van toepassing.
7.2. Bij misbruik van de diensten door Opdrachtgever of derden, houdt Leverancier zich het recht voor om de toegang tot de diensten tijdelijk dan wel permanent te weigeren aan de Opdrachtgever.
7.3. De Opdrachtgever erkent uitdrukkelijk dat de Leverancier enkel aansprakelijk kan worden gesteld voor schade als rechtstreeks gevolg van opzettelijke en toerekenbare fout van de Leverancier.
7.4. De Leverancier is niet aansprakelijk voor onrechtstreekse schade van de Opdrachtgever zoals onder andere: een verlies aan omzet en winst, verlies van klanten, verlies aan marktwaarde en reputatie, verlies aan informatie en gegevens, …. In elk geval is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag, gelijk aan de factuurbedragen van de laatste drie maanden (uitgezonderd de bedragen gefactureerd aan de Opdrachtgever voor de uitvoering van de opdracht door derden zoals bedoeld in artikel 11.4 van deze Algemene Voorwaarden) ofwel het opnieuw uitvoeren van de diensten, naar vrije keuze van de Leverancier. Het bedrag zal in elk geval nooit hoger zijn dan de limieten van de aansprakelijkheidsverzekering afgesloten door de Leverancier.
7.5. Alle vorderingen die ontstaan in hoofde van de Opdrachtgever tegenover de Leverancier, aanspraken op schadevergoedingen daaronder begrepen, vervallen drie maanden nadat de betreffende vordering is ontstaan.

Overmacht
8.1. De Leverancier is niet aansprakelijk in geval zij door overmacht, of andere omstandigheden buiten zijn wil om, wordt verhinderd om de Overeenkomst uit te voeren. Zoals onder meer: sociale conflicten, onderbrekingen van het elektriciteitsnetwerk (m.i.v. black-out), onderbrekingen van het telecommunicatienetwerk, onbeschikbaarheid van webhosts of sociale media, …..
8.2. De Opdrachtgever erkent dat wat betreft softwareontwikkeling, een feilloze werking van een computerconfiguratie (het geheel van hard- en software) nooit kan worden gegarandeerd en dat dit, alsook bepaalde gevallen van overmacht of kwaad opzet (hacking, denial of service, …) onder meer kunnen resulteren in het verlies van (zelfs alle) programma’s en/of gegevens van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever verbindt zich er dan ook toe om de, naar zijns inziens, nodige voorzorgsmaatregelen te treffen zodat de gevolgen van dergelijke omstandigheid beperkt zijn.
Bovendien erkent de Opdrachtgever uitdrukkelijk dat hij zich kan verzekeren voor de schadelijke gevolgen die dergelijke feiten tot gevolg zouden hebben voor zijn bedrijfsprocessen, beheerde Opdrachtgever- en persoonsgegevens en andere data.

Intellectuele eigendommen
9.1. Alle rechten op werken ontwikkeld door de Opdrachtgever, voorgaand aan of buiten deze Overeenkomst, blijven eigendom van de Opdrachtgever.
9.2. Alle rechten op werken die door de Leverancier zijn ontwikkeld, voorgaand aan of buiten deze Overeenkomst, blijven ten allen tijde eigendom van de Leverancier.
9.3. De Leverancier verstrekt aan de Opdrachtgever een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht op alle werken die zij in het kader van de Overeenkomst voor de Opdrachtgever heeft ontwikkeld, inclusief de werken van derden waarop de Leverancier een gebruiksrecht heeft verkregen en die onontbeerlijk zijn voor het functioneren.
9.4. Op het einde van de Overeenkomst draagt de Leverancier alle rechten met betrekking tot de werken die de Leverancier specifiek voor de Opdrachtgever ontwikkelde over aan deze laatste, de Opdrachtgever verstrekt aan de Leverancier een eeuwigdurende, royalty-vrije licentie aangaande deze werken, de Leverancier het recht om deze werken verder te gebruiken in het kader van de bedrijfsvoering van de Leverancier, alsook voor het leveren van diensten aan huidige en toekomstige klanten van de Leverancier, en dit in de meest ruime zin.
9.5. Met werken wordt onder andere bedoeld: alle binnen het kader van deze overeenkomst geproduceerde teksten, grafische elementen, foto’s, ontwerpen, logo’s, multimedia, audiovisueel materiaal, “look & feel” van een website of ander werk, documentatie, flowcharts, tekeningen, specificaties, handleidingen en andere documenten, code, kennis, computerprogramma’s met inbegrip, maar zonder limitatie van broncode zowel in leesbare als in machinetaal, programmabestanden, databestanden, programma- en systeemlogica, interfaces, algoritmes, systeemontwerp en concepten, samen met de methodes en processen gerelateerd aan zulke programma’s, …

Vertrouwelijkheid en persoonsgegevens
10.1. De Opdrachtgever blijft gedurende de uitvoering van de Overeenkomst verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens en dient de Leverancier op de hoogte te brengen en te allen tijde te houden van eventuele verplichtingen die een impact kunnen hebben op de dienstverlening van de Leverancier .
10.2. De Leverancier behandelt verkregen persoonsgegevens strikt vertrouwelijk en zal op geen enkele andere wijze gebruik maken van de door de Opdrachtgever ter beschikking gestelde persoonsgegevens.
10.3. Indien het resultaat van de diensten die de Leverancier levert aan de Opdrachtgever de mogelijkheid biedt tot het verwerken van persoonsgegevens, dient de Opdrachtgever zich te houden aan de wettelijke bepalingen te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG – GDPR) en de rechten van personen wiens gegevens worden verwerkt te respecteren.
10.4. De Leverancier verbindt er zich toe om informatie die als vertrouwelijk is aangemerkt en zij van de Opdrachtgever heeft ontvangen strikt vertrouwelijk te behandelen.

Betaling
11.1. Facturen zijn betaalbaar binnen de 15 dagen na factuurdatum. Facturen worden elektronisch aan de Opdrachtgever bezorgd maar kunnen door eenvoudig verzoek ook per post bezorgd worden.
11.2. Op verzoek van de Opdrachtgever kan een vertaling van de factuur bezorgd worden.
11.3. Facturen kunnen enkel rechtmatig binnen 10 kalenderdagen na de factuurdatum geprotesteerd worden via aangetekend schrijven: Eiermarkt 13, 2000 Antwerpen.
11.4. Indien de factuur op de vervaldatum niet is betaald, is de Opdrachtgever van rechtswege en zonder ingebrekestelling een contractuele verwijlinterest verschuldigd aan de interestvoet bepaald in uitvoering van artikel 5 van de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, met een minimum van 75 EUR. Bovendien zullen alle eventuele gerechtskosten ten laste van de Opdrachtgever vallen.
11.5. Indien de Leverancier voor de uitvoering van de opdracht derden inschakelt (Google, Facebook, …) zullen de kosten die door deze derden worden aangerekend steeds volledig, met een minimale marge van 2,5%, aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht. De Leverancier is gerechtigd een (periodiek) voorschot op deze kosten te vragen of deze volledig of gedeeltelijk voor te factureren.
11.6. De Leverancier heeft het recht om de Overeenkomst of de volledige samenwerking onmiddellijk te beëindigen zonder enige schadevergoeding te betalen indien de betaalachterstand op een factuur meer dan 60 dagen bedraagt.
11.7 Indien de Opdrachtgever, tien (10) dagen na de verzending van een aangetekende ingebrekestelling nog steeds niet overgaat tot betaling, zal de Leverancier het recht hebben om alle diensten met onmiddellijke ingang op te schorten tot al haar facturen integraal voldaan zijn.

Niet-exclusiviteit en niet-afwerving
12.1. Het staat de Leverancier vrij om aan concurrenten van de Opdrachtgever diensten te leveren. De Leverancier zal er op toezien dat – in de mate van het mogelijke – andere personen voor beide Opdrachtgevers werken.
12.2. De Opdrachtgever zal zich ervan onthouden om werknemers, bestuurders, zaakvoerders of vaste zelfstandige dienstverleners van de Leverancier in dienst op datum van beëindiging van de Overeenkomst of die tot 12 maanden voordien tewerkgesteld waren, aan te werven of te werk te stellen. Deze bepaling blijft ook van na beëindiging van de Overeenkomst van kracht gedurende 12 maanden. Elke inbreuk zal aanleiding geven tot het betalen van een forfaitaire schadevergoeding van 50.000 EUR.

Promotie/communicatie
De Leverancier heeft het recht om promotie te voeren over de samenwerking met de Opdrachtgever.

Nietigheid van een beding
Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zouden zijn, dan doet dit geen afbreuk aan de overige bepalingen van de algemene voorwaarden die onverminderd van toepassing blijven.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken
De contractuele relatie tussen de Leverancier en de Opdrachtgever wordt uitsluitend beheerst door het Belgische recht. Uitsluitend de rechtbanken van Antwerpen zijn bevoegd om kennis te nemen van enig geschil tussen partijen.
GeldigheidDeze voorwaarden gaan in vanaf 01/10/2017.

Scope

1.1. These general terms and conditions apply to all quotations issued by and agreements entered into by Boil Agency BV (BE0776.448.871), with registered office at Eiermarkt 13, 2000 Antwerp, hereinafter referred to as the 'Supplier'.
1.2. Purchase or other terms of the Client are not applicable, unless explicitly accepted in writing by the Supplier.

Formation of the Agreement The Agreement between the Supplier and the Client is concluded when the Client accepts a prepared quotation by signing, whether digitally or otherwise, by any other confirmation by the Client, or after the Client's request to commence the work. Quotations are valid for 30 days.

Best Efforts Obligation

3.1. The obligations undertaken by the Supplier are best efforts obligations. Deadlines are therefore always indicative.
3.2. The Client is responsible for the correct and timely provision of information, cooperation, and input regarding the services and works to be provided or provided by the Supplier.

Duration and Termination of the Agreement

4.1. Each Agreement is based on a number of deliverables of services to be delivered during a specified period. The Client reserves the right to unilaterally terminate the Agreement before the final delivery of the committment by paying a penalty equivalent to 15% of the agreed total budget.
4.2. Each Agreement is terminated by operation of law in case of bankruptcy of one of the parties. However, services already performed remain payable.

Third-Party Reliance

5.1. For certain services, the Supplier collaborates with specialized partners (e.g., for hosting). A description of the guarantees and liability of these partners is available upon request.
5.2. At the request of the Client, the Supplier may take over the management of services or software provided or developed by a third party. The Supplier can never be held responsible or liable for any errors committed by this third party.
5.3. At the request of the Client, the Supplier may integrate its solutions with other systems managed by the Client or a third party. The Supplier can never be held responsible or liable for unavailability or errors directly or indirectly caused by such external systems.

Delivery

6.1. The services related to software development and design are considered provisionally delivered and accepted as soon as they are offered to the Client for testing or revision. This provisional acceptance becomes final after 6 weeks without written opposition, implying that additional changes by the Supplier will be invoiced additionally.

Liability

7.1. The Client must comply with the applicable legal provisions and any contractual obligations, and indemnifies the Supplier for all direct and indirect damages and costs caused by any breaches committed by the Client, as well as claims from third parties. This indemnification remains applicable even after the termination of the Agreement.
7.2. In case of misuse of the services by the Client or third parties, the Supplier reserves the right to temporarily or permanently deny access to the services to the Client.
7.3. The Client expressly acknowledges that the Supplier can only be held liable for damage as a direct result of intentional and attributable fault of the Supplier.
7.4. The Supplier is not liable for indirect damage to the Client, including but not limited to: loss of revenue and profit, loss of customers, loss of market value and reputation, loss of information and data, etc. In any case, liability is limited to the amount equal to the invoice amounts of the last three months (excluding amounts invoiced to the Client for the execution of the assignment by third parties as referred to in Article 11.4 of these General Terms and Conditions) or the re-execution of the services, at the Supplier's discretion. In any case, the amount will never exceed the limits of the liability insurance taken out by the Supplier.
7.5. All claims arising in respect of the Client against the Supplier, including claims for damages, expire three months after the relevant claim arises.

Force Majeure

8.1. The Supplier is not liable if prevented from executing the Agreement due to force majeure or other circumstances beyond its control. Such as: social conflicts, interruptions of the electricity network (including blackouts), interruptions of the telecommunication network, unavailability of web hosts or social media, etc.
8.2. The Client acknowledges that regarding software development, flawless operation of a computer configuration (the whole of hardware and software) can never be guaranteed and that this, as well as certain cases of force majeure or malice (hacking, denial of service, etc.) can among other things result in the loss of (even all) programs and/or data of the Client. The Client therefore undertakes to take, in its opinion, the necessary precautions so that the consequences of such circumstances are limited. Moreover, the Client expressly acknowledges that it can insure itself against the harmful consequences that such facts would have on its business processes, managed Client and personal data, and other data.

Intellectual Property

9.1. All rights to works developed by the Client, prior to or outside this Agreement, remain the property of the Client.
9.2. All rights to works developed by the Supplier, prior to or outside this Agreement, remain at all times the property of the Supplier.
9.3. The Supplier grants the Client a non-exclusive and non-transferable right to use all works developed by it for the Client in the context of the Agreement, including the works of third parties for which the Supplier has obtained a right to use and which are essential for the functioning.
9.4. At the end of the Agreement, the Supplier transfers all rights related to the works specifically developed for the Client by the Supplier to the latter, and the Client grants the Supplier a perpetual, royalty-free license regarding these works, granting the Supplier the right to further use these works within the framework of the Supplier's business operations, as well as for providing services to current and future clients of the Supplier, in the broadest sense.
9.5. Works include, among other things: all texts, graphic elements, photos, designs, logos, multimedia, audiovisual material, "look & feel" of a website or other work, documentation, flowcharts, drawings, specifications, manuals, and other documents, code, knowledge, computer programs including, but not limited to, source code both in readable and in machine language, program files, data files, program and system logic, interfaces, algorithms, system design and concepts, together with the methods and processes related to such programs, ...

Confidentiality and Personal Data

10.1. The Client remains responsible for the processing of personal data during the execution of the Agreement and must inform and keep the Supplier informed at all times of any obligations that may impact the Supplier's service provision.
10.2. The Supplier treats obtained personal data strictly confidentially and will not use the personal data provided by the Client in any other way.
10.3. If the result of the services provided by the Supplier to the Client offers the possibility of processing personal data, the Client must comply with the legal provisions of the General Data Protection Regulation (GDPR) and respect the rights of individuals whose data is processed.
10.4. The Supplier undertakes to treat information designated as confidential and received from the Client strictly confidentially.

Payment

11.1. Invoices are payable within 15 days from the invoice date. Invoices are electronically delivered to the Client but can be delivered by mail upon simple request.
11.2. Upon request from the Client, a translation of the invoice can be provided.
11.3. Invoices can only be protested lawfully within 10 calendar days after the invoice date by registered letter: Eiermarkt 13, 2000 Antwerp.
11.4. If the invoice is not paid on the due date, the Client shall owe the Supplier, by operation of law and without notice of default, a contractual default interest at the rate determined in implementation of Article 5 of the Law of 2 August 2002 on combating late payment in commercial transactions, with a minimum of 75 EUR. Furthermore, any court costs shall be borne by the Client.
11.5. If the Supplier engages third parties (Google, Facebook, etc.) for the execution of the assignment, the costs charged by these third parties will always be invoiced in full, with a minimum margin of 2.5%, to the Client. The Supplier is entitled to request (periodic) advances on these costs or to invoice them in full or in part in advance.
11.6. The Supplier has the right to terminate the Agreement or the entire cooperation immediately without paying any compensation if the payment delay on an invoice exceeds 60 days.
11.7. If, ten (10) days after the dispatch of a registered notice of default, the Client still does not make payment, the Supplier shall have the right to suspend all services immediately until all its invoices have been fully paid.

Non-Exclusivity and Non-Solicitation

12.1. The Supplier is free to provide services to competitors of the Client. The Supplier will ensure, as far as possible, that other persons work for both Clients.
12.2. The Client shall refrain from hiring or employing employees, directors, managers, or regular independent service providers of the Supplier on the date of termination of the Agreement or who were employed up to 12 months prior thereto. This provision shall remain in force after the termination of the Agreement for a period of 12 months. Any breach will result in the payment of a lump sum compensation of 50,000 EUR.

Promotion/Communication

The Supplier has the right to promote the collaboration with the Client.

Nullity of a Clause

If one or more provisions of these general terms and conditions are found to be invalid, this shall not affect the remaining provisions of the general terms and conditions, which shall remain fully applicable.

Applicable Law and Competent Courts

The contractual relationship between the Supplier and the Client is exclusively governed by Belgian law. Only the courts of Antwerp are competent to hear any dispute between the parties.
Validity
These conditions come into effect from 01/10/2021.

GROW REVENUE︎ ✧
INSPIRE PEOPLE ✧
STAND OUT ✧